Korets koncertvirksomhed finder primært sted i øvelsessæsonen fra 1. september til 1. maj.

Følgende retningslinier gælder for arrangementer i denne periode. Uden for denne periode tages der stilling til de enkelte arrangementer fra sag til sag.

Som udgangspunkt deltager vi med vort eget repertoire. Det kan dog fraviges i forbindelse med fællessang af begrænset omfang.

 

Koret deltager uden vederlag i

Arrangementer for kormedlemmer og deres ægtefælle/samlever.

Nordvestjysk Fjordkulturs egne arrangementer.

Kulturarrangementer som Struer og Holstebro kommuner står for.(Ved kulturarrangementer forstås aktiviteter hvor andre grupper/kor/orkestre ulønnet medvirker).
 

Koret deltager mod et vederlag på 1.500 kr. i arrangementer hos medlemmer af Nordvestjysk Fjordkultur.
 

Uden for ovennævnte deltager koret mod et vederlag på 2.000 kr. for ½ times medvirken samt et tillæg på 500 kr. pr. påbegyndt kvarter her udover. Dette er gældende for deltagelse  i:

Øvrige arrangementer hos kommuner og foreninger.

Private arrangementer, ved fødselsdage hovedsageligt fra 50 år og opefter samt ved sølvbryllup, guldbryllup m.v..
For deltagelse i disse arrangementer i weekends eller fredag aften fordres dobbelt vederlag.

 

Det tilstræbes at der ikke planlægges arrangementer 2 på hinanden følgende dage.
Desuden bør begrænsning i deltagerantal undgås. Koret optræder hovedsagelig samlet.

 

Ved arrangementer i nærområdet, d.v.s. indenfor Struer-, Holstebro-, Lemvig- området med max. 50 km. kørsel ud-retur beregnes ikke kørselsudgifter. Ved kørsel herudover beregnes udgift til kørsel med bus ud over vederlaget.
 

Såfremt der modtages henvendelse om sammenfaldende arrangementer foretages prioritering i overstående rækkefølge.
 

Erik Skovsager fungerer som korets arrangementskoordinator, træffer alle aftaler og modtager alle betalinger.

Anmodning om medvirken kan ske til arrangementskoordinatoren og/eller ved at bruge kontaktblanketten på denne hjemmeside.

Lidt om koret, dets start og hvad vi synger.

I koret er vi i dag 50 mand, her iblandt en musikgruppe bestående af 2 harmonikaer, 4 guitarer og 1 violin. 

Vi har øveaften torsdag aften fra 1. september til 1. maj

20.november 2012 blev der taget initiativ til at danne koret. 8 personer samledes en aften i Sejlklubben og blev enige om at starte Struer Shantykor. Mogens Grimstrup blev valgt til korleder.

Derfra har koret stille udviklet sig til det, vi er i dag.

Som navnet fortæller synger vi primært shanty-sange.

En shanty er en arbejdssang som sømænd på sejlskibene brugte, når der skulle løses tunge opgaver - såsom at sætte sejl og trække ankeret op. Navnet "Shanty" er det engelske shanty, men betegnelsen stammer fra det fransk chanter: at synge.​

Ud over shanties har vi et bredt udvalg af sømandssange på repertoiret.

.

Gennem de seneste år har vi deltaget i ca. 24 arrangementer årligt.

Vi udbygger løbende vores repertoire, både med hensyn til antallet af sange og med antallet af sange, hvor vi synger flerstemmigt.

Vi har i 2017 i samarbejde med Struer Kommune arrangeret Struer Internationale Shantyfestival i anledning af byens 100 års købstadsjubilæum, der afholdtes første weekend i juli måned med deltagelse af 7 kor - 5 fra Danmark og  2 fra Norge - og små 300 festivaldeltagere. 

Desuden deltog vi samme år i Svendborg Shantyfestival, der afvikledes sidste weekend i juli måned.

I juli 2018 deltog vi i Esbjerg Shantyfestival der blev afholdt i forbindelse med Tall Ship Race.